Pravidlá a podmienky používania internetovej stránky www.eUbytovanie.skUpozornenie týkajúce sa užívania obsahu stránok www.eUbytovanie.sk
Prístupom na www stránky www.eUbytovanie.sk súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami. Pokiaľ s týmito podmienkami nesúhlasíte, vezmite prosím na vedomie, že Vám nie je dovolené používať informácie nachádzajúce sa na týchto stránkach.

Vylúčenie zodpovednosti a záruk
Každý užívateľ, ktorý pristupuje na internetové stránky spoločnosti www.eUbytovanie.sk, ich používa na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu stránok www.eUbytovanie.sk. Informácie na týchto stránkach sú poskytované BEZ ZÁRUKY. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek škody, či už priame alebo nepriame, špeciálne či súvisiace vzniknuté v spojitosti s užívaním stránok www.eUbytovanie.sk, ani za škody vzniknuté z dôvodu čiastočnej alebo aj úplnej nefunkčnosti stránok www.eUbytovanie.sk. Prevádzkovateľ nezodpovedá ani neručí za pravdivosť, obsah ani formu reklamy, uverejnenú na stránkach www.eUbytovanie.sk a neručí ani za záväzky osôb, ktorých ponuky sú vo forme reklamy zverejnené na stránkach www.eUbytovanie.sk. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť ceny a rozsah poskytovaných a prezentovaných služieb bez predchádzajúceho upozornenia a informácie uvedené na stránkach www.eUbytovanie.sk sú pre prevádzkovateľa nezáväzné. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah dostupný na akýchkoľvek iných internetových stránkach prepojených na stránku www.eUbytovanie.sk. Prístup na akékoľvek iné internetové stránky prepojené na stránku www.eUbytovanie.sk je na vlastné riziko užívateľa.

VŠETKY INFORMÁCIE NA STRÁNKE SÚ VÁM POSKYTOVANÉ „TAK AKO SÚ” BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY ČI UŽ VÝSLOVNE ALEBO UVEDENEJ IMPLICITNE VRÁTANE, ALE NIELEN, PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK TÝKAJÚCICH SA PREDAJNOSTI A SPÔSOBILOSTI NA KONKTRÉTNY ÚČEL, NÁROK, NEPORUŠENIE, BEZPEČNOSŤ ALEBO PRESNOSŤ.

Autorské práva a šírenie obsahu stránok www.eUbytovanie.sk
Autorské práva k stránkam www.eUbytovanie.sk sú majetkom prevádzkovateľa, resp. autorov jednotlivých častí a sú chránené autorským právom a inými príslušnými právnymi predpismi. Obsahom sa rozumejú napríklad články, obrázky, grafy, nástroje, kalkulátory a ďalšie verejne prístupné alebo heslom chránené nástroje. Obsah týchto stránok a jednotlivé nástroje, ktoré tvoria ich súčasť nesmie užívateľ bez predchádzajúcej písomnej dohody využívať pre svoju činnosť za účelom dosiahnutia zisku alebo ich ponúkať tretím stranám. Tiež je zakázané spracovávať, upravovať a zasahovať do obsahu stránok www.eUbytovanie.sk. Obsah stránok www.eUbytovanie.sk môže byť zobrazovaný, reformátovaný a tlačený výhradne pre osobnú nekomerčnú potrebu a užívateľ súhlasí s tým, že tento obsah nebude ďalej šíriť, reprodukovať, rozosielať ani inak distribuovať, predávať, publikovať, vysielať, alebo inak poskytovať ďalším osobám bez predchádzajúceho písomného povolenia. Akýkoľvek materiál zo stránok www.eUbytovanie.sk nesmie byť bez predchádzajúceho písomného povolenia rozširovaný alebo umiestňovaný do elektronických bulletinov, diskusných skupín, mailingov alebo iných internetových stránok zobrazovaných na odlišnej internetovej doméne ako eUbytovanie.sk.

Ochranné známky
Ochranné známky, logá a servisné značky („Značky“) zobrazené na stránke www.eUbytovanie.sk sú vlastníctvom prevádzkovateľa a iných strán. Užívatelia majú zakázané používať akékoľvek Značky bez písomného súhlasu prevádzkovateľa a takej tretej strany, ktorá smie vlastniť tieto Značky.

Ochrana osobných údajov
Používanie stránok www.eUbytovanie.sk nevyžaduje zadanie žiadnych osobných údajov. V prípade, že má užívateľ záujem využiť aj niektoré špeciálne služby stránok, môže byť požiadaný o uskutočnenie jednoduchej registrácie, súčasťou ktorej je niekoľko základných osobných informácií. Prevádzkovateľ sa riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch a robí všetko pre to, aby osobné údaje užívateľov stránok ochránila.

Použitie registračných informácií
Všetky údaje poskytnuté užívateľmi pri registrácii nie sú považované za dôverné. Informácie poskytnuté pre prístup do chránenej oblasti (prihlasovacie meno, heslo) nie sú poskytnuté tretím stranám. V prípade, ak si to vyžaduje plnenie služieb, ktoré sú zabezpečované tretími stranami a užívateľ o ne požiadal, môžu byť údaje využité a poskytnuté iba na základe súhlasu užívateľa, avšak bez toho aby prevádzkovateľ prevzal zodpovednosť za zneužitie osobných údajov, resp. plnenie služby zo strany dodávateľa. Užívateľ svojou registráciou vyjadruje súhlas s uložením, spracovaním, využívaním a prenosom osobných údajov pre účely registrácie, poskytovanie servisu uspôsobeného potrebám užívateľov, starostlivosti o užívateľov, zasielania informačných materiálov, informačných e-mailov a ďalších podporných služieb prevádzkovateľa.

Použitie informácií
Žiadna z informácií uvedená na stránkach www.eUbytovanie.sk nie je ponuka, návrh na obchod ani doporučenie pre rozhodnutie, nie je to ani právne, daňové ani iné poradenstvo.

Zmeny v podmienkach a pravidlách
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť Pravidlá a podmienky a užívatelia sa považujú za oboznámených so zmenami a viazaní akýmikoľvek zmenami v týchto Pravidlách a podmienkach.